اخبار فرمانداري
1398/02/14
  • روز معلم

    حضور و عرض تبريک فرماندار و نماينده مردم شريف شهرستانهاي رزن ودرگزين در آموزش و پرورش رزن و مدرسه دارالفنون رزن به مناسبت روز معلم
  • حضور و عرض تبريک فرماندار و نماينده مردم شريف شهرستانهاي رزن ودرگزين در آموزش و پرورش رزن  و مدرسه دارالفنون رزن به مناسبت  روز معلم